Şirket Kuruluşları

elevator shoes 5 inches

men elevator shoes

nike elevator shoes

renew elevate basketball shoe

x-alp elevate cycling shoe

Şirket Kuruluşları | Kocaeli Muhasebe Mali MüşavirGünümüzde ticari hayatın vazgeçilmez öğelerinden biridir firma açılışı veya yeni şirket kurma, şirketleşme. Ticari hayatı bilen insanların bile çoğu bu konularda yeterli bilgiye sahip değillerdir, işletme veya şirket açılışı zamanında daha doğrusu insanlar ticari faaliyetleri başlayacakları zaman şahıs firmasını veya şirket mi diye tereddütler yaşamaktadırlar.

Şahıs firması ile şirketin ayrımını bile çoğu insanlar bilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da çoğu zaman kendileri için sunulan vergisel avantajlardan yararlanamamakta hatta bir çok zarar ve kayıpları maruz kalmaktadırlar, bunun önlenebilmesi tabii ki mümkündür her konuda olduğu gibi bu konuda da profesyonel bir destek almak her zaman en iyi sonucu verir, bunun için işinde uzman bir mali müşavirliklik firmasından destek almak en akıllıcasıdır.

Replica Watches Mevcut yasalarımıza göre artık tek kişilik Anonim Şirket veya Limited şirket kurmak mümkündür, Limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 10.000 TL (Onbin TL) Anonim Şirketlerde 50.000 TL (Ellibin TL) dir.

Yeni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuzla şirket kurmak daha kolay, teşvik edici unsurları daha fazla olan aynı zamanda daha dikkatli olunması gereken noktaları da içinde barındıran bir husus olmuştur. Özellikle ülkemizde en çok tercih edilen limited şirket anonim şirket şeklinde şirket kurulması yönündedir. Bu şirketler içerisinde ise en çok tercih edilen limited şirket kuruluşudur, limited şirket kuruluşu. şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ile başlayıp, tescil, vergi dairesi, sgk açılışı ile tamamlanan 1 süreçtir.

Kurulacak Şirketin Ana Sözleşmesi o şirketin anayasası mahiyetindedir, Şirketlerde, şirketin özelliklerini, unvanını, adresini, müdürünü, sermayesini, kar dağıtımını vb. birçok özelliği belirleyen temel kaynak ana sözleşmelerdir.

ileride şirketin yapacağı işlerde, meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda ana sözleşme belirleyici olacaktır, bu nedenle ana sözleşme şirketin kurucularının talepleri doğrultusunda taslak halinde çok dikkatli hazırlanmalı ve mutlaka son halini almadan ve noterde imzalanmadan önce tüm ortakların detaylı incelemelerine sunulup, gerekli müzakereler yapılıp İçin Gerekli Bilgilerin Belirlenmesi sağlanmalıdır.

Bir Limited şirket ana sözleşmenin hazırlanabilmesi için gerekli temel bilgileri sıralar isek;

 • En önemli ve en uğraştırıcı husus şirketin unvanın belirlenmesi.
 • Şirketin amaç ve konusu yapacağı işler belirlenmeli,
 • Ortakların ve hisse tutarlarının belirlenmesi, Limited Şirket için minimum 1 ortak yetmektedir.
 • Merkez adresi belirlenmeli,
 • Şirket adresi kiralanacak bir yer ise kira tutarı ve kiraya veren bilgileri belirlenmeli
 • Şirket müdürü olacak temsil yetkisine haiz kişi ve yetki süresi,
 • Şirketin sermayesi ve payları belirlenmeli, 1/4′ i peşin ödenecek ve kalan kısmın ne şekilde ödeneceği Limited şirketlerde minimum sermaye tutarı 10.000,00 TL (Onbin TL) ’dir.
 • Şirketle ilgili ilanların nasıl yapılacağı,
 • Şirketten ayrılmanın, imtiyazlı hissenin olup olmayacağının ve kar dağıtımının detayları belirlenmeli.
 • Bu süreci sırasıyla saymak gerekirse şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ana sözleşmenin noterden tastik edilmesi, vergi dairesinden potansiyel vergi kimlik numarası alınması, banka ya sermayenin dörtte birinin yatırılması, yine bankaya rekabet kurulu için gerekli bedelin yatırılması, gerekli belgelerin tamamlanması ve ticaret sicile tescil için iletilmesi, Tescil işlemini müteakiben aynı gün yasal defterlerin tasdik ettirilmesi, imza sirkülerinin hazırlanması vergi dairesine işe başlama bildirimi ve kayıt süreci, İşyerinde sigortalı çalışacak ise SGK işyeri açılış bildiriminin verilmesi ve işyeri SGK bildirge şifrelerinin alınması.

  Normal şartlarda minimum sermaye ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir ortak ve bir şirket müdürünün bulunması durumunda, noterden başlayan masraflar, tescil masrafları ve defter tasdik masrafları dahil bir limitet şirketin yaklaşık kurulma maliyeti 3.000 TL gibi bir rakamı bulmaktadır. Bu rakam her zaman güncelliğini koruyamayabilir asgari koşullar için belirlenmiş bir rakamdır diğer hususlardaki sermaye tutarı şirket müdürlerinin artması gibi hususların değiştiği durumlarda doğal olarak bu rakam yukarıya doğru çıkmaktadır.

  Ticaret Siciline şirket kuruluş tescili için ibraz edilecek gerekli belgeler şunlardır;

 • Dilekçe Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalıdır, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermeli.
 • Kuruluş bildirim formu ilgili alanlar doldurularak yetkili tarafından imzalanmalı. (3 nüsha) yabancı ortak var ise( 4 nüsha)
 • Noter tasdikli şirket sözleşmesi (4 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalı.)
 • Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı Audemars Piguet Royal Oak Replica Watches
 • Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.
 • Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi