Defter Tutma

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or rose femme luxe

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Şahıs Firmaları (İşletme) Açılışları | Kocaeli Muhasebe Mali Müşavirİşletmelerde meydana gelen parasal işlemlerin belli bir düzen içerisinde ticari defterlere kaydedilmesine defter tutma da denir. Devletin harcamalarının karşılandığında en büyük kaynak toplanan vergilerdir.

Bu durumda kazanç elde eden bütün gerçek ve tüzel kişilerin kazançları üzerinden hesaplanan ödeyecekleri vergi devleti ve onun bu konudaki Bakanlığı olan Maliye Bakanlığını yakından ilgilendirir.

iye Bakanlığı gerçek ve tüzel kişilerin vergi karşısındaki durumlarını, verginin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını işletmenin tuttuğu ticari defter ve belgelerden karşılaştırıp inceleyebilir. Bundan dolayı Vergi Usul Kanunumuz içinde ticari defter ve belgeler önemli yer tutmaktadır. (VUK 171. - 242. maddeler arasındaki toplam 72 madde ticari defter ve belgeler ile ilgili düzenlemeleri kapsar. )

Defter tutma olayını bir de defter tutan kişi yönünden ele alırsak; Ticari defterlerini ticari belgelere dayanarak yasaların istediği şekilde tutan bir işletme sahibi, defterde yer alan kayıtları inceleyerek;

 • Vergisel boyutta hangi yükümlülüklerle karşılaşacağını tesbit eder.
 • Firması ile ilişkisi olan kişi ve kuruluşlarla,replica watches arasındaki borç alacak tutarlarının cari hesabını takip edebilir.
 • Firmasının kardamı zarardamı olduğu konusunda bilgi sahibi olur.
 • İmal ettiği veya temin ettiği malların maliyet bedellerini, dolayısıyla satış fiyatını hesaplamasında kullanır.
 • Daha önceki dönemlerle sonraki dönemlerin karşılaştırmasını yapıp firmasının verimliliği için çalışmalar yapabilir.
 • Uyuşmazlık ve anlaşmazlık hallerinde bu defteri ve bunlara dayanak olan belgelerini ispat aracı olarak gerekli makamlara ibraz edebilir.
 • Kendisi için istediği doğrultuda çok çeşitli İstatiski veri ve bilgileri elde edebilir.
 • Ve bunlar gibi pek çok işlevsel amaç için kullanabilir.

  Defter Tutmak Zorunda olanları sıralayacak olur isek;

 • Ticaret ve sanat erbabı
 • Ticaret şirketleri,
 • İktisadi kamu müesseseleri,
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler,
 • Serbest meslek sahipleri,
 • Çiftçiler.
 • İş ortaklıkları
 • Tutulması Gereken Defterler gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine münhasır durumları doğrultusunda değişmekte olup aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi Gelir Vergisi Mükellefi Tacirlerden Bilanço Esasına göre olanların tutmak zorunda oldukları defterler;

 • Yevmiye Defteri
 • Defter-i Kebir (Büyük Defter)
 • Envanter Defteri
 • Şahıs İşletmesi Gerçek Kişi Gelir Vergisi Mükellefi Tacirlerden İşletme Hesabına göre Olanların tutmak zorunda oldukları defterler;

 • İşletme Defteri
 • elevator shoes 5 inches

  men elevator shoes

  nike elevator shoes

  renew elevate basketball shoe

  x-alp elevate cycling shoe